Aurinkosuojauksen hyödyntäminen

Energiatehokas rakentaminen ja jo olemassa olevien kiinteistöjen energiankulutuksen hillitseminen ovat sekä talouden että ilmastonmuutoksen kannalta merkittäviä asioita. Kyse ei ole vähäisestä asiasta, sillä rakennukset kuluttavat Euroopassa kokonaisenergiasta yli 40 %.

Kiinteistöjen energiankulutusta voidaan hillitä monin keinoin. Tehokas aurinkosuojaus on passiivisena energiaa kuluttamattomana jäähdytysratkaisuna ja luontaista aurinkoenergiaa hyödyntävänä valaistuksen ja lämmityksen tukiratkaisuna tärkeä osa kestävää kehitystä, energiatehokasta rakentamista ja korjausrakentamista. Tällaisten passiivisten ratkaisujen hyödyntäminen ennen energiaa kuluttavien järjestelmien rakentamista on yksi EPBD-direktiivin ja rakentamissäännöstemme tärkeimmistä ohjenuorista.

Energiaa kuluu kiinteistöjen lämmitykseen, jäähdytykseen ja valaistukseen koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tulevien käyttökustannusten merkitys on energiatalouden kannalta suurin tekijä. Rakentamisvaiheessa tehtävien valintojen merkitys unohdetaan yhä liian usein. Erityisesti kiinteistöjen lämmitys yhdistetään energiankulutukseen, vaikka myös kiinteistöjen koneellinen jäähdyttäminen kuluttaa paljon energiaa – Suomessakin.

Hyvin suunnitellulla ja oikein toteutetulla auringonsuojauksella saavutetaan huomattava energiansäästö kiinteistön asumis- tai käyttömukavuudesta millään tavalla tinkimättä. Lisäksi auringonsuojaus on ns. passiivinen energiansäätelymenetelmä, jota direktiivin 2002/91 ja RakMK D3:n mukaisesti rakennusmääräyksemme velvoittavat ensisijaisesti käyttämään. Aurinkosuojaus voi tutkitusti vähentää kiinteistön jäähdytysenergian kulutusta jopa 89 %. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei esimerkiksi pientalossa ilmalämpöpumpun avulla saavutetusta lämmityskustannusten säästöstä tarvitse luopua käyttämällä laitetta mukavuusjäähdytykseen.

Yksin oikein toteutetulla ja ohjatulla aurinkosuojauksella voidaan huonelämpötila pitää kesäaikana mukavalla tasolla. Aurinkosuojauksella voidaan myös tehokkaasti hyödyntää luonnonvaloa ja näin säästää 39-89 % rakennuksen valaistukseen käytettävästä energiasta. Kun tähän lisätään vielä automaattisella aurinkosuojauksella saavutettava, jopa 9 %:n säästö rakennuksen lämmitykseen käytettävästä energiasta, on kiistatta selvää, että aurinkosuojauksen merkitystä kiinteistöjen energiankulutuksessa ei voida vähätellä.

Aurinkosuojat parantavat aina ikkunarakenteen g-arvoa. Aurinkosuojan tyypistä riippuen on ikkunan valintaan tietenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta “järjestelmä” kokonaisuutena toimii halutulla tavalla. Valinta aurinkosuojan sijoituksesta – sisälle vai ulos – on suurin ratkaiseva tekijä. Sallimalla itse lasitukselle korkea g-arvo, voidaan myös auringon lämpösäteilyä hyödyntää edullisella tavalla. Tietyillä aurinkosuojatyypeillä voidaan myös vaikuttaa ikkunarakenteen U-arvoon positiivisesti. Yhdellä oikein suunnitellulla aurinkosuojajärjestelmällä voidaan siis vaikuttaa varsin pienellä investoinnilla moneen asiaan.

Aurinkosuojajärjestelmän rakentaminen säästää yleensä myös muissa rakennuskustannuksissa. Jäähdytyksen vaatima huipputehontarve laskee ja voidaan käyttää pienempää ja edullisempaa laitteistoa tai jopa poistaa laitteiston tarve. Lasitusratkaisussa voidaan luopua arvokkaista pinnoitteista, mikä vaikuttaa luonnonvalon määrään, laatuun ja väriin positiivisesti. Auringon UV-säteilyn haitalliset vaikutukset sisustuksen pintamateriaaleihin pienenevät. Ulkopuoleiset ratkaisut myös suojaavat ikkunarakenteita pidentäen niiden käyttöikää. Aurinkosuojat parantavat ikkunoiden lämmön ja auringon säteilyn läpäisyä mittaavia U- ja g-arvoja*.